To main content

«Det er lagt stor vekt på å ivareta åpenhet og siktforhold mot sjøen»

 

De toetasjes «byvillaene» er tilpasset de eldre bygningene i alléen, samt byr på en tilbaketrukket taketasje, mens den delen som ligger nærmere sjøen trappes opp til tre etasjer med en tilbaketrukket taketasje. Mellom disse bygningskroppene ligger et mellombygg; en foajé som er åpen i to etasjer, hvor hovedinngang med trapp og heis er plassert. Mellombygget vil skille seg ut med sine glassfasader og overlys, og således gi en hyggelig adkomst til boligene.

Ved utformingen av leilighetene, er det lagt vekt på å skape funksjonelle planløsninger som er lett møblerbare og anvendelige. Oppholdsrommene får store vindusflater, som gir lyse og trivelige rom. Utvendig vil det siste byggetrinnet bli oppført i robuste materialer med tegl som hovedbestanddel, mens balkongkonstruksjoner, karnapper og mellombygg utføres i lettere materialer som glass, metall og tre. Bygningene vil dermed fremstå som solide og spenstige, samtidig som helheten i området ivaretas.

«Attraktive, funksjonelle og estetisk tiltalende utearealer»

 

Utomhusanlegget i tilknytning til dette siste byggetrinnet, inngår som en videreføring av de utomhuskvaliteter og det formspråk som er gjennomgående for hele Ørsnes Brygge. Arealet er begrenset, men det er lagt vekt på omfattende og variert beplantning, slik at det vil fremstå som en grønn lunge. I den vestvendte hagen er det plass for lek, opphold, dyrkningsparseller og private terrasser. De private arealene er delvis avgrenset og tydelig definert, men fremstår likevel som en integrert del av hagen. Lekeelementene kan brukes på ulike måter og fremstår som enkle skulpturelle objekter.

Inngangspartiet i glass gir gjennomlysning, slik at man trekker deler av hagen – med en belyst skive med rennende vann og et lite vannspeil – inn som blikkfang. Støyskjerm mot Ørsnesalléen er foreslått som en grønn vegg, brutt av innfelte glassfelt, slik at hagen kan «puste» mot omgivelsene. Passerende får en titt inn og beboerne får kontakt med gaten. Materialbruk, møblering og belysning skal holde høy kvalitet og fremstå som utradisjonelle, med solide og miljøvennlige løsninger som krever lite vedlikehold. Dette understøtter det lettvintlivet prosjektet tilbyr.

«Bo trygt og smart i et privat borettslag»

 

Med en leilighet på Ørsnes Brygge N°1 går du en enklere og tryggere hverdag i møte på mange måter. Som kjøper av leilighet i et privat borettslag, blir du andelseier med bruksrett til egen bolig, samtidig som du har rett til å bruke fellesarealene sammen med de øvrige beboerne. Boretts-laget er en selvstendig juridisk enhet med begrenset ansvar og eies av andelseierne. Andelseiernes ansvar er begrenset
til den fastsatte kjøpesum i tillegg til å betale andel av løpende fellesutgifter pr. måned.

Finansiering

Finansiering av andelsleiligheter i et borettslag består i all hovedsak av to elementer; innskudd og fellesgjeld. Innskuddet må du som kjøper selv skaffe til veie. I Ørsnes Brygge N°1 er innskuddsbeløpet 50% av totalsummen. Fellesgjelden er et langsiktig lån tatt opp av borettslaget, med pant i borettslagets eiendom. Du som eier en andelsleilighet i borettslaget betaler renter og avdrag for din del av denne fellesgjelden gjennom de månedlige fellesutgiftene. Rentefradraget for fellesgjelden fungerer på samme måte som det gjør for ditt eget private lån. Ørsnes Brygge N°1 har en ordning med individuell nedbetaling av fellesgjeld. Det betyr at hver andelseier står fritt til å nedbetale sin andel fellesgjeld raskere enn den opprinnelige nedbetalingsplanen til borettslaget. Konsekvensen av dette vil bli lavere felleskostnader pr. måned som følge av lavere renter og avdrag. Felleskostnadene består i tillegg av borettslagets driftsutgifter som f.eks kommunale avgifter, vaktmester, trappevask forsikring av bygninger m.m. Fellesgjelden følger med boligen når du selger den videre.

Vedlikehold

Andelseierne har selv ansvaret for vedlikehold av egen bolig, mens borettslaget har ansvaret for vedlikehold av fasader, tak, inngangsparti og fellesarealer.

Salg og utleie

Du kan selge boligen fritt, men det er visse begrensninger på utleie. Ved utleie er hovedregelen at du må ha bodd i boligen i minst ett av de to siste årene. Leiligheten kan ikke leies ut lengre enn tre år. Kun fysiske personer kan eie bolig i et borettslag og ingen kan eie mer enn én leilighet. Det er ikke forkjøpsrett for andelseiere i borettslaget.

Organisering av borettslaget

Alle borettslag har egne vedtekter som er fastsatt av generalforsamlingen. Én gang i året er det generalforsamling, hvor alle andelseiere har rett til å delta, komme med forslag og stemme over saker som gjelder borettslaget. Generalforsamlingen velger et styre som skal stå for den daglige driften av borettslaget i samarbeid med forretningsfører.