To main content

 

Åshaugveien 62

 

Åshaugveien 62 ligger langs E18 på Ås i Tønsberg kommune. Etter 45 års drift flyttet Scandiglass for noen år siden industriproduksjonen til Fredrikstad. De gamle lokalene er i dag utleid og det er store utbyggingsmuligheter på tomta.
Området har god kommunikasjon ved en av hovedavkjøringene fra E18 til Tønsberg med kort avstand til sentrum, og ligger også langs hovedaksen Re – Tønsberg. Tilgangen til lokale bussruter er gode. Området ligger lett tilgjengelighet for mange omkringliggende kommuner, noe som gir god tilgang på kompetent og variert arbeidskraft.

Ås – området med sin nærhet til E18, Torp flyplass, Grenland og Oslo betjener i dag et stort marked. Mange store bedrifter har etablert seg på Ås og næringsvirksomheten i området har en omsetning på flere milliarder. Vi finner bl.a. Gilde, Nortura, Askjem Campingsenter, Biltilsynet på området.mm i dette området. Dette gir et godt utgangspunkt for videre vekst, og dermed mulighet for å bidra til å styrke Tønsberg som regionsenter. Åshaugveien 62 er foreslått regulert til kombinert formål; kontor, industri og lager. I tillegg kommer parkering og adkomstvei.

I den pågående revisjonen av RPBA er det dokumentert at det er behov for å kunne tilby kontorarbeidsplasser langs E18. Denne konklusjonen bygger blant annet på Regional Plan for Verdiskaping og Innovasjon (RPVI), hvor det slås fast at det er stort behov for næringsutvikling og flere arbeidsplasser i Vestfold.
Området ved Ås er pekt ut som et regionalt viktig næringsområde. Dette vil bli forsterket ved nært forestående kommunesammenslåingen. Det vises til felles politisk plattform som er utarbeidet for Nye Tønsberg kommune.

Området ved Ås vil ikke være en konkurrent til Tønsberg bysenter, men et viktig supplement til bedrifter hvor etablering i sentrum ikke er hensiktsmessig. Dette gjelder bedrifter som er avhengige av tilgang til arbeidskraft på tvers av fylkesgrensene og som er avhengig av den logistikken nærheten til E18 gir tilgang til.

Åshaugveien 62 har i dag en bygningsmasse på 6.500 m2 og et tomteareal på 35 000 m2. Det er et stort potensial for utbygging i den nordlige delen av eiendommen, hvor det bl.a. er opparbeidet tomt med vei og VA, klar for oppføring av bygningsmasse for opp til 10 000 m2. Det er ønskelig å få etablert kompetansearbeidsplasser på Åshaugveien 62 i fremtiden.

Kontaktperson:
Andreas H. Olsen – tlf. 924 17 743
Epost: andreas@formateiendom.no